HTML CSS + DIV实现排版布局

发布于:2021-10-25 11:51:39

HTML CSS + DIV实现排版布局
1.网页可以看成是由一个一个“盒子”组成,如图:


由上图可以看出,页面分为上(网站导航)、中、下(版权声明)三个部分,

案例布局分析:


单列布局案例:
代码如下:

单列布局最新更新

猜你喜欢